Władze spółki

Zarząd Spółki

Zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 4 umowy spółki do kompetencji Rady Nadzorczej należy powoływanie i odwoływanie członków zarządu spółki. Funkcję jednoosobowego Zarządu Spółki sprawuje Karolina Pilarczyk-Dworaczyńska – Prezes Zarządu, powołany na podstawie uchwały nr 6/2017 z dn. 26 lipca 2017 r. Zarząd spółki jest organem kierującym spółką, zarządza jej majątkiem, prowadzi sprawy spółki […]

Władze spółki

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza wybierana jest na trzyletnią kadencję. Obecna Rada Nadzorcza została wybrana na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 7/2015 z dnia 20 maja 2015 r. Skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco: – Aleksander Woźniak – Przewodniczący, – Michał Pyrzyk – Z-ca Przewodniczącego, – Mirosław Skowron – członek Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością […]

Władze spółki

Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki. Funkcje i uprawnienia Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, reprezentujący jedynego wspólnika Spółki, tj. Gminę Kępno.   Kompetencje Zgromadzenia Wspólników w spółce zostały określone w § 13 umowy spółki: „Uchwały zgromadzenia wspólników wymagają przede wszystkim sprawy wymienione w art. 228 i 231 § 2 Kodeksu spółek handlowych, […]

Władze spółki